Scholarly Publications

SOME OF MY PUBLICATIONS ARE AVAILABLE FOR DOWNLOAD HERE

BOOKS
Totalitaryzm, Narrracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt [Totalitarianism, Narrative, Identity. Hannah Arendt’s Philosophy of History], The Foundation for Polish Science Monograph Series, Torun 2013.

BOOK CHAPTERS

 • Konceptualizacja kategorii postępu we współczesnej, anglo-amerykańskiej historiografii nauk medycznych [Conceptualisation of the Category of Progress in Contemporary Anglo-Saxon Historiography of Medicine] in: ed. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza, Wrocław 2012, 121-136.
 • Choroba z perspektywy fenomenologii hermeneutycznej. Zarys problematyki [Hermeneutic-Phenomenological Perspective on Illness: Outline of the Problem] in: ed. D. Pękala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, W zdrowiu i w chorobie. Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych [Health and Disease. Insights from Medical Anthropology and Related Disciplines]. Poznan: Ethnographic Committee of the Polish Academy of Sciences, Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012, 93-104.
 • Refleksja nad źródłem, a problem źródłowości [Reflection upon the sources and the problem of primordiality], in: Przez źródło do przeszłości [Through the Sources - Towards the Past], ed. I. Grzelczak – Milos, M. Praczyk, K. Wisniewski, Poznan: Instytut Historii 2012.
 • Działanie narracyjne między tradycją a rewolucją [Narrative action between tradition and revolution], in: Interdyscyplinarne oblicza przeszłości [Interdisciplinary facets of the past], ed. W. Wrzosek, Oficyna Wydawnicza Epigram, 2011, 405 – 428.
 • Polityczny wymiar pojęć refleksyjnych systematyzujących wiedzę w narracji historycznej [Political dimension of reflexive concepts systematizing knowledge in historical narrative] in: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, ed. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2011, 43 – 51.
 • Przestrzenie pojawia się. Miejsce lokalności w myśli Hannah Arendt [Spaces of appearance. The place of the local in the thought of Hannah Arendt] in: O miejskiej sferze publicznej, Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, ed. M. Nowak, P. Pluciński, Kraków: Wydawnictwo ha!art 2011, 55 – 68.
 • Medycyna nie istnieje. Historia medycyny w ujęciu Michela Foucault [Medicine does not exist. History of Medicine According to Michel Foucault], in: Szkice z dziejów medycyny, ed. J. Supady, Łódź: Wojskowa Drukarnia w Łodzi 2010, 387 – 398.
 • Bezcelowość totalitarnego zniewolenia – przypadek Hannah Arendt [Purposelessness of totalitarian enslavement – the case of Hannah Arendt], w: Oblicza komunistycznego zniewolenia [The Facets of Communistic Enslavement], ed. K. Brzechczyn, Poznan: Instytut Pamięci Narodowej 2009, 29 – 39.
 • Korzenie rozproszone, czyli o nieciągłościach historii Totalitaryzmu [Origins dispersed or the discontinuities of Totalitarianism] in: Czy przeszłość powinna być inna? [Should there have been a different past?] ed. M. Bugajewski, Poznan: Instytut Historii 2008, 151 – 171.

SELECTED ARTICLES IN JOURNALS

 • Czasoprzestrzeń dziejów. Transcendentalne warunki uprawiania historii jako polityki [Time-Space of history. Transcendental conditions of possibility of making history as politics], with. D. Ciunajcis, in: Filo-Sofija, Vol. 20 (2013/1), 157-180.
 • Medykalizacja: patogeneza i objawy [Medicalization: pathogenesis and symptoms] in: Czas Kultury 6 (2012), Theme Issue „Demony Nauki” {Demons of Science], 24-35.
 • Koncepcja uniwersalnego projektowania jako próba przezwyciężenia tradycyjnych modeli niepełnosprawności [Idea of Universal Design as means to overcome traditional models of disability] (with T. Zarębski), in: Zeszyty artystyczne 22 (2012), 41-47.
 • Krótka historia mózgu [Short History of the Brain], in: Czas kultury 5 (2011), 12 – 21.
 • Prasa poznańska wobec zabójstwa Prezydenta Narutowicza, Opinie, argumenty, retoryka [Poznan Press on the Assassination of President Narutowicz, Opinions, Arguments, Rhetoric] in: Zeszyty prasoznawcze 1-2 (2011), 138 – 162.
 • Przeszłość jako piękny przedmiot [The Past as a Beautiful Object], in: Kronos 4 (2008), 119 – 130.
 • Przestrzeń Sztuki – Przestrzeń Myślenia [Space of Art – Space of Thought] in: Sztuka i filozofia [Art and Philosophy], 32 (2008), 101 – 106.
 • Melancholy of Progress, The Image of Modernity and the Time-Related Structure of the Mind in Arendt's Late Work, in: Topos: Filosofsko-kulturologičeskij žurnal 2 (19) (2008), 181 – 193.
 • Egzystencjalizm i filozofia historii Haydena White’a [Hayden White’s Existentialism and Philosophy of History], in: Historyka, Studia Metodologiczne 37 – 38 (2007 - 2008), 193 – 195.
 • Sublime Experience and Politics in: Rethinking History 11:2 (2007), 251 – 274.
 • Politics as a Substance of History: On Hannah Arendt’s Critique of Narrative Ideology, in: Cadernos de Filosofia, 19-20 (2006), 267 – 288.
 • Franka Ankersmia wzniosłe doświadczanie przeszłości [Frank Ankersmit's Sublime Experiencing of the Past], in: Kultura Współczesna 2 (48) 2006, 191 – 201.
 • Estetyzacja Polityki w ujęciu Hannah Arendt [Aesthetisation of Politics According to Hannah Arendt], in: Filo-Sofija 5:1 (2005), 203 – 220.
 • Murzynek Bambo’ – Czarny, Wesoły… Próba Postkolonialnej Interpretacji Tekstu [Bambo Picaninny’ – Black, Happy…” An Attempt for a Postcolonial Interpretation of the Text] in: Teksty Drugie 1-2 (2005), 259 – 270.

TRANSLATIONS INTO POLISH

 • Solidarity and the Crisis of Trust, ed. J. Kołtan, European Solidarity Center 2013, including: S. Avineri, Democracy without Solidarity; I. Krastev, The Crisis: Solidarity, Elites, Memory, Europe; J. Gray, Twenty-First Century Conflicts: In the Wake of the Radiant Future; S. Lash, Morality and Solidarity: China’s Relational Economy; P. Manent, Confidence, Faith, Trust, or the Lack Thereof in Contemporary Europe; G. Vattimo, Solidarity, universalism and the interreligious dialogue;
 • R. R. Clewis, Enthusiasm for the Idea of a Republic, in: Idee republikańskie 1, Trzy idee, ed. W. Przybylski, Res Publica Nowa 2011, 45 – 68.
 • H. Arendt, Lectures on Kant's Political Philosophy, Fundacja im. hr. Augusta Cieszkowskiego, Warszawa 2012 (lectures I, VII, IX, X, XI, XII, XIII, seminar Imagination), previously published in: Kronos 4 (2008), 88 – 118, 131 – 135.
 • F. Ankersmit, Political Representation and Political Experience: An Essay on Political Psychology in: Filo-Sofija 8 (2008), 283 – 299.